Statut Stowarzyszenia Windsurfingu

Ludwik

WYCIĄG ZE STATUTU STOWARZYSZENIA WINDSURFINGU "POGORIA"

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Windsurfingu Pogoria", w skrócie „StWP", zwane dalej „Stowarzyszeniem".
2. Stowarzyszenie skupia osoby zainteresowane uprawianiem windsurfingu oraz pozostałych sportów wodnych i zimowych oraz pragnące popularyzować i rozwijać kulturę fizyczną i sport .

§ 2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Dąbrowa Górnicza

§ 3
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 4
1. Stowarzyszenie jest wpisane do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może być również członkiem innych stowarzyszeń i organizacji.

§ 5
Stowarzyszenie używać będzie pieczęci:
1. Stowarzyszenia z napisem „Stowarzyszenie Windsurfingu Pogoria", adresem, nr NIP, nr REGON.
2. Imiennych (szt.3):

  • Prezesa Zarządu „Stowarzyszenia Windsurfingu Pogoria" z napisem „Stowarzyszenie Windsurfingu Pogoria" imieniem i nazwiskiem oraz pełnioną funkcją
  • V-ce Prezesa Zarządu „Stowarzyszenia Windsurfingu Pogoria" z napisem „Stowarzyszenie Windsurfingu Pogoria", imieniem i nazwiskiem oraz pełnioną funkcją
  • V-ce Prezesa Zarządu „Stowarzyszenia Windsurfingu Pogoria" z napisem „Stowarzyszenie Windsurfingu Pogoria", imieniem i nazwiskiem oraz pełnioną funkcją

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania, popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
1. Propagowanie windsurfingu oraz pozostałych sportów wodnych oraz sportów zimowych.
2. Krzewienie wiedzy o windsurfingu , sportach wodnych i zimowych oraz zasad szlachetnej rywalizacji sportowej.
3. Kultywowanie oraz wzbogacanie, w ramach swojej działalności wartościowych tradycji windsurfingowych i narciarskich, w szczególności w szeregach członków Stowarzyszenia.
4. Zaspokajanie potrzeb członków Stowarzyszenia w zakresie uprawiania sportu i rekreacji.
5. Współdziałanie z instytucjami dbającymi o ekologię oraz realizującymi działania na rzecz ochrony środowiska.

§ 7
1. Stowarzyszenie może realizować swoje cele między innymi poprzez:
a. prowadzenie kursów szkoleniowych oraz doskonalących technikę w ramach obowiązujących przepisów,
b. organizowanie imprez, zawodów windsurfingowych i narciarskich jak również branie udziału w zawodach krajowych i zagranicznych,
c. udzielanie członkom Stowarzyszenia wszelkiej pomocy oraz wsparcia przy naprawach sprzętu sportowego,
d. doradztwo techniczne przy zakupie sprzętu sportowego,
e. pomoc członkom Stowarzyszenia, którzy ulegli kontuzji,
f. pozyskiwanie bazy sportowej,
g. aktywne działania na rzecz poprawienia infrastruktury służącej do uprawiania sportów wodnych oraz zimowych, a w szczególności windsurfingu
h. współpracę ze szkołami i organizacjami sportowymi,
i. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez członków postanowień niniejszego statutu i uchwał oraz regulaminów.
2. Stowarzyszenie nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 8
Stowarzyszenie tworzą członkowie:
a. rzeczywiści,
b. honorowi,
c. juniorzy,

§ 9
1. Członkiem rzeczywistym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, ciesząca się nieskazitelną opinią i wyrażająca gotowość uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet członków rzeczywistych Stowarzyszenia następuje Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji i po opłaceniu wpisowego.

2. Członkowie rzeczywiści mają prawo:
1). Uczestniczyć z głosem stanowiącym, w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,
2). Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 2 i 3,
3). Uczestniczyć w zawodach, wycieczkach oraz innych przedsięwzięciach zorganizowanych przez Stowarzyszenie,
4). Korzystać z zachowaniem odpowiednich przepisów, ze wszystkich urządzeń i obiektów, jakie Stowarzyszenie posiada oraz uprawnień, jakie Stowarzyszenie nadaje swoim członkom.
3. Członkowie rzeczywiści zobowiązani są:
1). Stosować się do postanowień niniejszego Statutu i wydanych na jego podstawach regulaminów jak też uchwał władz Stowarzyszenia,
2). Dbać o dobre imię Stowarzyszenia a w szczególności przestrzegać etyki, dyscypliny i zwyczajów obowiązujących w Stowarzyszeniu.
3). Brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i jego rozwoju.
4). Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 10
1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być fizyczna osoba, która wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia oraz polskiego windsurfingu a także narciarstwa .
2. Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia nadaje, na pisemny wniosek Zarządu stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków.
3. Członek Honorowy jest zwolniony od opłacania składek członkowskich posiada prawa członka rzeczywistego.
4. Członkostwa Honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków w przypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie członkiem Stowarzyszenia nie da się pogodzić ze statutem Stowarzyszenia lub zasadami współżycia społecznego.

§ 11
1. Członkiem juniorem może zostać każda osoba fizyczna, poniżej osiemnastego roku życia.
2. Junior może być przyjęty do Stowarzyszenia na podstawie deklaracji pisemnej, złożonej do Zarządu Stowarzyszenia za zgodą jego przedstawicieli ustawowych, po wpłaceniu wpisowego.
3. Przyjęcie członka juniora następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
4. Juniorzy w wieku od 16 do 18 lat posiadają prawo do uczestniczenia bez głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz pozostałe prawa członka rzeczywistego Stowarzyszenia. Po ukończeniu 18 roku życia członek Junior, nabywa pełne prawa Członka Rzeczywistego.
5. Juniorzy poniżej 16 lat posiadają prawa członka rzeczywistego Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków bez głosu stanowiącego.

§ 12
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w następujących przypadkach:
1). Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego ustnie, w formie elektronicznej lub na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia
2). Wykreślenia z listy Członków Stowarzyszenia na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia za:
a. działalność niezgodną ze Statutem Stowarzyszenia lub na szkodę Stowarzyszenia,
b. zaleganie z opłatami członkowskimi przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
3). Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego i karą dodatkową utraty praw publicznych oraz obywatelskich praw honorowych.
4). Ustania osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykreśleniu z rejestru członków Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia uchwały o wykreśleniu wraz z jej uzasadnieniem.